Navigácia: Úvod Voľby Voľby prezidenta SR 2019 Elektronická adresa pre hlasovací preukaz

Elektronická adresa pre hlasovací preukaz

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. najneskôr 25.2.2019, pre druhé kolo volieb najneskôr 11.3.2019.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi :

- meno a priezvisko
- rodné číslo
- štátnu príslušnosť
- adresu trvalého pobytu (obec, číslo domu)
- korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).


Ak volič v elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.


Vo Vinosadoch, 20.01.2019


Mgr. Ivana Juráčková v.r.
starostka obce