Navigácia: Úvod Voľby Voľby do EP 2019 Hlasovací preukaz pre voľby do EP

Hlasovací preukaz pre voľby do EP

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. najneskôr 03.05.2019.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi :

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené
  • štátnu príslušnosť
  • adresu trvalého pobytu – obec, číslo domu,
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Ak volič v elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.
Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.

Vo Vinosadoch, 04.02.2019

Mgr. Ivana Juráčková v.r.
starostka obce