Navigácia: Úvod Voľby Voľby do NR SR 2020 Voľby NRSR 2020 poštou

Voľby NRSR 2020 poštou
Štvrtok, 24 Október 2019 18:39

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať a voľbu poštou a to :

  • V listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Adresa obce (obecného úradu) : Obec Vinosady, Pezinská 95, 902 01 Vinosady, Slovenská republika

 

  • Elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Elektronická (e-mailová adresa):

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Ústredný portál verejnej správy : www.slovensko.sk

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo
  • Adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike
  • Adresu miesta pobytu v cudzine (pre zaslanie hlasovacích lístkov a obálok).

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

  • Obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
  • Hlasovacie lístky,
  • Návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ s vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
  • Poučenie o spôsobe hlasovania

Hlasovanie

 Vybrať jeden hlasovací lístok...

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlasovací hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatka obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ...

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ak štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ...

Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ , musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020)

Vo Vinosadoch, dňa 24. októbra 2020

  Žiadosť o voľbu poštou

Aktualizované