Navigácia: Úvod Voľby Voľby do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016
Výsledky volieb do NR SR 2016

O b e c n ý ú r a d   vo V i n o s a d o c h
Pezinská ul. č. 95, 902 01 Vinosady, č.t. : 033/6462308


INFORMÁCIA PRE VOLIČOV o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v dňa 05.03.2016

Celý článok...
 
Voľby do NR SR - informácie pre voliča

1. Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Celý článok...
 
Oznámenie o delegovaní člena volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce do 11.1.2016

Celý článok...
 
Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 

osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016), 

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
***
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr

  Rozhodnutie o vyhlaseni volieb do NRSR

 
Doručovanie oznámení o voľbách

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY
odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Doručovanie oznámení o čase a mieste konania volieb a zoznamov kandidátov - usmernenie

Na základe viacerých otázok súvisiacich s vyhotovením a doručením tlačiva „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“ a doručením zoznamu kandidátov k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 do domácností, zasielame nasledovné usmernenie:

1. Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“), obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti (ďalej len „oznámenie“). V obci podľa osobitného predpisu sa informácie v oznámení uvádzajú aj v jazyku národnostnej menšiny.

Vzhľadom na to, že oznámenie sa doručuje do každej domácnosti, neuvedú sa v ňom mená a priezviská voličov - členov domácnosti, ale len adresa ich trvalého pobytu tak, ako je uvedená v stálom zozname voličov podľa § 9 ods. 3 písm. d) volebného zákona, a to názov ulice, ak sa obec člení na ulice a súpisné číslo alebo orientačné číslo domu trvalého pobytu.

Ak je na adrese trvalého pobytu prihlásených viac voličov tvoriacich niekoľko domácností, obec doručí na adresu ich trvalého pobytu len jedno oznámenie.

Obec doručí oznámenie o čase a mieste konania volieb na adresu trvalého pobytu bez ohľadu nato, či sa voliči tvoriaci domácnosť v obci fakticky zdržiavajú alebo nie.
Občanov - voličov, u ktorých sa uvádza na doručovanie písomností a na účely zápisu do zoznamu voličov ako miesto trvalého pobytu adresa obecného úradu, informuje obec o čase a mieste konania volieb spôsobom v mieste obvyklým, najmä umiestnením tlačiva „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“ na úradnej tabuli obce.

Voličov prihlásených na trvalý pobyt v domovoch sociálnych služieb a podobných zariadeniach informuje obec o čase a mieste konania volieb doručením jedného tlačiva „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“. Vedúci zariadenia zabezpečí umiestnenie tlačiva na viditeľnom mieste.

Vzor tlačiva oznámenia vydá a jeho tlač pre potreby obcí podľa § 15 ods. 7 písm. c) v spojení s § 217 ods. 1 písm. a) volebného zákona zabezpeč Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Pre obce, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva sa oznámenie vyhotoví aj v jazyku národnostnej menšiny. Vzor tlačiva bude súčasťou Metodického pokynu k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. Na účely všeobecnej informovanosti zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vzor tlačiva aj na svojom webovom sídle.

2. Podľa § 52 ods. 6 volebného zákona štátna komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín odovzdáva zoznam kandidátov podľa politických strán a koalícií ministerstvu vnútra, ktoré zabezpečí jeho tlač v potrebnom počte a prostredníctvom okresných úradov ho doručuje obciam najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb. Obce zabezpečujú, aby najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb bol zoznam kandidátov doručený do každej domácnosti. Okresný úrad doručí obciam podľa osobitného predpisu tento zoznam s titulnou stranou aj v jazyku národnostnej menšiny.

Pri doručovaní zoznamu kandidátov do domácnosti a občanom voličom, u ktorých sa uvádza na doručovanie písomností a na účely zápisu do zoznamu voličov ako miesto trvalého pobytu adresa obecného úradu, postupuje obec rovnako ako v prípade doručovania tlačiva „Oznámenie o čase a mieste konania volieb:
Do domovov sociálnych služieb a podobných zariadení doručí obec zoznam kandidátov“ v takom počte, ktorý sa rovná počtu voličov prihlásených v týchto zariadeniach na trvalý pobyt, najmenej však desať kusov.

Žiadame oboznámiť s predmetným usmernením obce v územnom obvode Vášho okresného úradu.

Ing. Eva Chmelová v.r.
riaditeľka

Telefón: 421-2-4859 2310
E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Internet: www.minv.sk
IČO: 151 86601/00224