Navigácia: Úvod Územný plán Návrh Územného plánu obce Vinosady-čistopis

Návrh Územného plánu obce Vinosady-čistopis PDF Tlač Email

Obec Vinosady, ako obstarávateľ pre „Uzemný plán Obce Vinosady” podľa SS 18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s SS 20 ods. 2 stavebného zákona zverejňuje

Návrh pre „UPN Obce Vinosady" čistopis je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli. Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade Vinosady v úradných hodinách a zverejnený na internetovej stránke obce:

  Územný plán obce Vinosady - text(2 MB)
  Návrh - výkres širších vzťahov (6 MB)
  Návrh - priestorové usporiadanie funkčného využitia územia (2 MB)
  Návrh - priestorové usporiadanie - záväzná časť a VP stavby (2 MB)
  Návrh - riešenie verejného dopravného vybavenia (2 MB)
  Návrh - riešenie verejného technického vybavenia 1 (2 MB)
  Návrh - riešenie verejného technického vybavenia 2 (2 MB)
  Návrh - ochrana prírody a tvorby krajiny (2 MB)
  Návrh - perspektívne použitie PP a LP na nepoľnohospodárske účely (1 MB)

  Príloha VZN č.1 (0.4 MB)
  Príloha VZN č.2 (2 MB)
  Príloha VZN č.3 (2 MB)