Navigácia: Úvod Územný plán Územný plán - posudzovanie vplyvov na ŽP

Územný plán - posudzovanie vplyvov na ŽP PDF Tlač Email

č. 411/2017 I N F O R M Á C I A

Obec Vinosady, ako obstarávateľ zadania pre „Územný plán Obce Vinosady“ oznamuje, že v termíne od 10.10.2017 do 19.10. 2017

zverejňuje pre strategický dokument „Územný plán Obce Vinosady“ určený podľa § 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predložený strategický dokument je predmetom posudzovania podľa § 4 ods.1 zákona o posudzovaní.

Rozsah a časový harmonogram je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade Vinosady v úradných hodinách a zverejnený na internetovej stránke obce / www.vinosady.sk /.

Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 10 dní t.j. do 19.10. 2017 od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 5 a ods. 6 zákona, na Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi. na adresu Obecného úradu Vinosady v písomnej forme.

Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.

Milan Lempochner
starosta


Dátum vyvesenia oznamu : Dátum zvesenia oznamu :

10.10.2017