Navigácia: Úvod Územný plán Návrh Územného plánu obce Vinosady

Návrh Územného plánu obce Vinosady PDF Tlač Email

Obec Vinosady, ako obstarávateľ zadania pre „Uzemný plán Obce Vinosady” podľa SS 18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s SS 20 ods. 2 stavebného zákona oznamuje, že v termíne od 1.6. 2017 do 3.7. 2017 uskutočňuje prerokovanie „ Uzemný plán Obce Vinosady - návrh”


Návrh zadania pre „UPN Obce Vinosady" je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli. Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade Vinosady v úradných hodinách a zverejnený na internetovej stránke obce:

  Územný plán obce Vinosady - text návrhu (1 MB)
  Návrh - výkres širších vzťahov (6 MB)
  Návrh - priestorové usporiadanie funkčného využitia územia (9 MB)
  Návrh - priestorové usporiadanie - záväzná časť a VP stavby (10 MB)
  Návrh - riešenie verejného dopravného vybavenia (9 MB)
  Návrh - riešenie verejného technického vybavenia 1 (9 MB)
  Návrh - riešenie verejného technického vybavenia 2 (9 MB)
  Návrh - ochrana prírody a tvorby krajiny (9 MB)
  Návrh - perspektívne použitie PP a LP na nepoľnohospodárske účely (9 MB)

  Návrh - všetky domunenty na stiahnutie v ZIP-formáte (55 MB)



Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 3.7. 2017 na adresu Obecného úradu Vinosady v písomnej forme.


Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.