Navigácia: Úvod Územný plán Prerokovanie návrhu zadania pre Uzemný plán

Prerokovanie návrhu zadania pre Uzemný plán PDF Tlač Email

Obec Vinosady, ako obstarávateľ zadania pre „Uzemný plán Obce Vinosady” podľa SS 18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s SS 20 ods. 2 stavebného zákona oznamuje, že v termíne od 20.06. 2016 do 20.07. 2016 uskutočňuje prerokovanie návrhu zadania pre „ Uzemný plán Obce Vinosady”


Návrh zadania pre „UPN Obce Vinosady" je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli. Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade Vinosady v úradných hodinách a zverejnený na internetovej stránke obce:

   Územný plán - návrh zadania (5 MB)

Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 30 dní odo dňa oznámenia tej. do 20.07. 2016 na adresu Obecného úradu Vinosady v písomnej forme.


Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.