Navigácia: Úvod Územný plán Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu PDF Tlač Email
Štvrtok, 14 Marec 2013 20:18

Obec Vinosady, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa § 16 ods. 2, § 18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a v súlade s ustanovením § 19b odst.1 písm. a) stavebného zákona oznamuje, že

začína obstarávať

„Územný plán Obce Vinosady“.

Požiadavka na vypracovanie nového Územného plánu Obce Vinosady vyplynula zo zákonných povinností pre obec, ktorá je povinná mať územný plán obce, ak treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby.

Územný plán Obce Vinosady bude riešiť priestorové limity a záväzné regulatívy pre umiestnenie aktivít podporujúcich rozvoj zamestnanosti a zachovania životných podmienok pre všetky skupiny obyvateľov. Územný plán bude obsahovať návrhy urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania, základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady regiónu, návrh funkčného využitia územia s určením prevládajúcich funkčných území. V návrhu sa vytvorí priestor pre vznik nových aktivít, do ktorých sa obyvatelia budú zapájať v rámci nadväzujúcich projektov.

Pri príprave Územného plánu Obce Vinosady je potrebné vychádzať z nadradeného dokumentu, ktorým je Územný plán VUC Bratislavského kraja a zároveň akceptovať schválené územné plány susedných obcí.

Spracovanie kvalitnej územnoplánovacej dokumentácie si vyžaduje spoluprácu obstarávateľa s dotknutými fyzickými osobami a dotknutými právnickými osobami, ktoré sa podieľajú na využívaní územia.

Žiadame verejnosť v súlade s ustanovením § 19b ods. 2 stavebného zákona o zaslanie podnetov, návrhov, ktoré súvisia s územím Obce Vinosady do 20-tich dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu Obec Vinosady, Obecný úrad Vinosady, Pezinská ul. č. 95, 902 01 Vinosady.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na č. tel. 033/6462308, mobil 0911 225 086 alebo elektronickou poštou na Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

 

Milan Lempochner
starosta obce

Vinosady, 14. marca 2013