Navigácia: Úvod Územný plán

Územný plán

Obec Vinosady oznamuje, že začína obstarávať Územný plán Obce Vinosady

Požiadavka na vypracovanie nového Územného plánu Obce Vinosady vyplynula zo zákonných povinností pre obec, ktorá je povinná mať územný plán obce, ak treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby.

1 Návrh Územného plánu obce Vinosady-čistopis 1001
2 Návrh VZN Územného plánu obce Vinosady 1302
3 Územný plán - životné prostredie - stanovisko 967
4 Územný plán - posudzovanie vplyvov na ŽP 1591
5 Návrh Územného plánu obce Vinosady 3723
6 Prerokovanie návrhu zadania pre Uzemný plán 2651
7 Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu 4503