Navigácia: Úvod

Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo

Členovia
Plán zasadnutí OZ
Zápisnice zo zasadnutí
| 2020| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | všetky |

Vaše pripomienky(odkazy)

Dôležité dokumenty
Návrh VZN Územného plánu obce Vinosady

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vinosady, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Vinosady je vyvesený na úradnej tabuli obce a na tejto stránke v prílohe v dňoch od 25.04.2019 do 10.05.2019

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu textu všeobecne záväzného nariadenia v dňoch od 25.04. 2019 do 10.05.2019 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Písomne a ústne na adrese:
Elektronicky na e-mail:

OcÚ Vinosady Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Pezinská ul.č.95
902 01 Vinosady

Mgr. Ivana Juráčková
starostka


Upozornenie:

Predmetom návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je vyhlásenie záväznej časti Územného plánu obce Vinosady ( ďalej len „ÚPN O Vinosady“ ). Návrh ÚPN O Vinosady, spolu s jeho záväznou časťou, už bol predložený na prerokovanie v zmysle príslušných ustanovení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v termíne od 01.06.2017 do 03.07.2017. Prerokovanie je ukončené, návrh ÚPN O Vinosady vychádza z vyhodnotenia uplatnených stanovísk a pripomienok, ich dorokovania a jeho obsah už nemôže byť upravovaný.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia spolu s prílohami je zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a podľa ustanovení § 6 ods. 3 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

  Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Vinosady (0.2 MB)
  Príloha VZN č.1 (0.3 MB)
  Príloha VZN č.2 (1 MB)
  Príloha VZN č.3 (1 MB)