Navigácia: Úvod

Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo

Členovia
Plán zasadnutí OZ
Zápisnice zo zasadnutí
| 2020| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | všetky |

Vaše pripomienky(odkazy)

Dôležité dokumenty
Zber použitých jedlých olejov

Vážení občania,

ako už určite dobre viete, od 1.1.2013 má obec povinnosť zaviesť a zabezpečiť triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO), jedlé oleje a tuky.

Zber od obyvateľov bude prebiehať „donáškovým“ spôsobom, podobne, ako je to zaužívané v prípade triedenia iných komodít (sklo,kovy). Obyvatelia budú použitý jedlý olej v domácnostiach zbierať do PET fliaš a po ich naplnení dobre uzavretú PET fľašu prinesú na OcÚ, kde sa vhodí do zberného kontajnera umiestneného na úrade. Tento vodotesný kontajner má rozmery cca 80 x 120 x 110 cm. Kontajner bude vyvážaný podľa potreby, po jeho naplnení. Náklady na zber a zhodnotenie použitého jedlého oleja sú pre obec nulové – zber aj zhodnotenie je zabezpečený ZDARMA.

Čo zbierať?

  • • Vhodným na zber sú všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál. Obsah nečistôt a prímesí by nemal presiahnuť 10%.

Čo nezbierať?

  • • Olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom, kečupom a pod.

Prečo zbierať?

  • Rozšírite systém separovaného zberu komunálneho odpadu v našej obci.
  • Prispejete k ochrane životného prostredia a materiálovému zhodnocovaniu odpadu.
  • Vylievanie použitých kuchynských – fritovacích olejov do výlevky a následne ich cesta do kanalizácie škodí odpadovému potrubiu v dome, verejnej kanalizácii a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd. Triedeným zberom použitých jedlých olejov týmto nežiaducim účinkom zabránite.

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností nás prosím kontaktujte.


S pozdravom
Ďakujeme.

Milan Lempochner
starosta obce