Navigácia: Úvod Samospráva Vývoz odpadov Vývoz odpadov

Vývoz odpadov
Pondelok, 28 December 2020 00:00

Vývoz odpadu sa v roku 2021 riadi nasledovným harmonogramom

 


  Vývoz odpadov na rok 2021 - veľkokapacitné kontajnery

Stránky spoločnosti Marius Pedersen...
Stránky Separuj Odpad...

Ako nakladať s odpadom (výber/zostručnenie z VZN):


Všetok odpad, ktorý sa nezmestí do smetiaka na komunálny odpad – napr. sedačky, matrace, police – telefonicky prípadne  mailom dohodnúť  s obecným úradom, kontaktná  osoba -  pani Špačková. V areály pri ČOV (čistička odpadových vôd) na Modranskej ulici má obec veľkokapacitný kontajner, kde naši zamestnanci odomknú bránu, kde vo vnútri sa nachádza veľkokapacitný kontajner a občania tento odpad môžu uložiť bez poplatku. Nejedná sa o stavebný odpad z búrania rodinných domov a podobne.

Drobný stavebný odpad bez škodlivín sa uskladní iba v menšom množstve a za poplatok, ktorý činí 0,078 €/kilogram (VZN č. 3/2015).

 1. Na území Obce Vinosady sa pre systém zberu KO určujú nasledujúce typy nádob - (konkrétnejšie rieši Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Vinosady) :
  • 240 l plastová nádoba alebo 1 100 l nádoba – pre rodinné domy, pre bytové domy, FO – podnikateľov a PO na zber ZKO,
  • Zberné vrecia farebné – na zber  vybraných, triedene zbieraných zložiek KO papiera – zberné vrecia modré a na plasty – zberné žlté vrecia – je zakázané používať zberné vrecia na iné účely
  • 1100 l plastový resp. kovový kontajner pre bytové domy, FO – podnikateľov, PO na zber ZKO,
  • 1100 l nádoba – zelená na TZKO – sklo
  •  Veľkoobjemový kovový kontajner – pre zber objemového odpadu, DSO, kovových obalov a kovového šrotu
 2. Odcudzenie alebo poškodenie poskytnutej nádoby sú užívatelia povinní bezodkladne nahlásiť na OcÚ Vinosady
 3. Počet zberných nádob na zber ZKO podľa miestnych podmienok a členenia zástavby sa určuje nasledovne :
  1. Fyzické osoby – rodinné domy :
   • 1 ks 240 l zberná nádoba – vývoz 2x mesačne
   • 1 100 l zberná nádoba – vývoz 2x mesačne
  2. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ :
   • 240 l zberná nádoba – vývoz 2x mesačne
   • 1 100 l zberná nádoba – 2x mesačne

Viac informácií o odpade/komunálnom odpade nájdete v príslušných VZN (Všeobecné záväzné nariadenia)

Aktualizované