Navigácia: Úvod Samospráva Ako vybaviť Výrub drevín

Výrub drevín PDF Tlač Email

Rez živých konárov

 Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade:

 1. 1. rezov ovocných stromov
 2. 2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku.  

Výrub stromov

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.

Žiadosť o vydanie súhlasu

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín musí podať občan na obecný úrad, aby mohlo byť začaté konanie.
Táto musí obsahovať :

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa
 • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny
 • špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa     meraný vo výške 130 cm nad zemou
 • odôvodnenie žiadosti

Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:

 • list vlastníctva nie starší ako tri mesiace
 • doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce -  6,50 € /FO, 66,- € /PO
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne  nie starší ako tri mesiace

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemoukrovité porasty s výmerou do 10 m2
 2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu
 3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku
 4. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada). V týchto prípadoch je však potrebné najneskôr do 5 dní po uskutočnení výrubu túto skutočnosť oznámiť na Obecnom úrade vo Vinosadoch. Tlačivo oznámenia musí obsahovať všetky náležitosti  podobne ako žiadosť na výrub dreviny.

Po vykonaní výrubu je občan povinný uskutočniť náhradnú výsadbu.