Navigácia: Úvod Samospráva Ako vybaviť Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva PDF Tlač Email

Ako vybaviť

 • prihlásenie na trvalý /prechodný/ pobyt
 • prihlásenie pri narodení dieťaťa
 • zmena trvalého pobytu v rámci obce
 • zrušenie trvalého pobytu
 • potvrdenie o trvalom pobyte

Trvalý pobyt

 • Trvalým pobytom je  pobyt občana  spravidla v mieste jeho stáleho bydliska  na území SR. -   Občan môže mať iba jeden trvalý pobyt na jednom mieste.
 • Trvalý pobyt má občan len  v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak.  
 • Miestom TP dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto TP jeho matky alebo /ak nemožno zistiť miesto TP pobytu matky dieťaťa/ obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.
 • Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta TP, kde sa občan zdržiava viac ako 90 dní. Predpokladaná doba PP môže byť maximálne 5 rokov, môže sa však opakovane  predĺžiť. Ak sa PP skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. Ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o PP zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu nehnuteľnosti.

Prihlásenie na trvalý /prechodný/ pobyt

Pri prihlásení  k TP občan na Obecnom úrade obdrží tieto tlačivá:

 • prihlasovací lístok na TP,  (zakladá sa do evidencie obyvateľstva na OcÚ)
 • odhlasovací lístok z TP, (po potvrdení obecným úradom sa zasiela do miesta predchádzajúceho TP)
 • oznámenie zmeny TP pre REGOB, (zasiela sa na OR PZ Pezinok - evid.obyvat.)
 • hlásenie o sťahovaní (zasiela OcÚ na ŠÚ Trnava)
 • (cudzí štátny občan podlieha registrácií pobytu cez cudzineckú políciu v Pezinku)

 Občana možno prihlásiť na TP až dňom splnenia podmienok podľa zákona č. 500/2004 Z.z. – hlásenie pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

 Pri prihlásení  k PP občan na Obecnom úrade obdrží tieto tlačivá:

 • prihlasovací  lístok na prechodný pobyt (zakladá sa  do evidencie obyvateľstva na OcÚ)
 • oznámenie prechodného pobytu pre REGOB (zasiela sa na OR PZ Pezinok-evid.obyvat.)

Občana možno prihlásiť na PP až dňom splnenia podmienok podľa zákona č. 500/2004 Z.z. – hlásenie pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Zmena TP v rámci obce – tlačivá

 • oznámenie zmeny TP pre REGOB ( zasiela sa na OR PZ Pezinok - evid.obyvat.)

Skončenie TP

 •  prihlásenie občana na TP na inom mieste v rámci SR – pracovník evidencie obyvateľstva zašle odhlasovací lístok príslušnému obecnému úradu, kde bol predtým občan prihlásený k TP, t.zn., že občan sa prihlási na TP na novom mieste, ale nemusí už navštíviť OcÚ, kde bol predtým prihlásený k TP.
 • TP v zahraničí – povinnosťou občana je túto zmenu nahlásiť na pôvodnej evidencii obyvateľstva, vypísať odhlasovací lístok z TP spolu s čestným prehlásením, že súhlasí s odhlásením TP a  zároveň oznámi presnú adresu TP v zahraničí. Tiež musí doložiť doklad, že v zahraničí má TP. Zároveň je povinný na OR PZ odovzdať svoj OP.  

Zrušenie TP podľa  § 7, ods.1, písm.:

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7, ods.1, písm.:

 • d)   ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností, alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 • e)   na návrh občana, oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • f)   na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova v nájme alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá  k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo:, návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
 • g)   ak budova zanikla, sa prihlási na TP v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. Adresa obecného úradu tejto obce je adresou takéhoto občana na účely doručovania úradných písomností a na zápis do zoznamu voličov.

Občana možno prihlásiť na PP až dňom splnenia podmienok podľa zákona č. 500/2004 Z.z. – hlásenie pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Pri prihlasovaní k pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz a výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti, na ktorú sa prihlasuje (nie starší ako 3 mesiace). Ak nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, je povinný predložiť súhlasy všetkých vlastníkov s ich overenými podpismi, alebo sa vlastníci pred očami pracovníka obecného úradu musia podpísať na kartu prihlasovaného. Za maloleté dieťa (mladšie ako 15 rokov) prihlásenie vykonávajú zákonní zástupcovia, je nutné predložiť aj rodný list dieťaťa. Za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony a za občanov, ktorí z dôvodu zdravotného stavu nie sú schopní sa ísť  prihlásiť na TP, prihlási na TP ich zákonný zástupca, opatrovník prípadne ich poverený zástupca. Občan je následne povinný si do 30 dní odo dňa prihlásenia na pobyt vybaviť nový občiansky preukaz. Obec pre túto potrebu vydá občanovi potvrdenie o pobyte.

Poplatky

 • prihlásenie na TP a  PP je bezplatné
 • vydanie potvrdenia o TP pre účely vybavenia prvého OP (pri dovŕšení 15 rokov)je bezplatné,
 • vydanie potvrdenia o TP a PP pre účely preukázania sa spoplatňuje –   3,00  €
 • vydanie potvrdenia o TP na sociálne účely je bezplatné.

Je potrebné, aby sa občan preukázal platným občianskym preukazom.

Žiadosť

Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte

Obecný úrad,
Pezinská 95
902 01 Vinosady