Navigácia: Úvod Obec Vinosady História

História obce PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 11 Apríl 2008 09:09

Vinosady boli v minulosti známe ako Veľké a Malé Tŕnie. Prvá historická správa o osídlení územia obcí je z roku 1208. Obce boli poddanskými dedinami Bratislavskej kapituly. Malé Tŕnie a Veľké Tŕnie sa spojili až v roku 1964 a vznikla spoločná obec Vinosady. Obec dnes nesie pekné meno vzhľadom na starobylú tradíciu vinohradníctva a vinárstva.


Obec Vinosady vznikla 1. Februára 1964 zlúčením dvoch obcí: Veľkého Tŕnia a Malého Tŕnia. Obec si dala pekné meno vzhľadom na starobylú tradíciu vinohradníctva a vinárstva. Nachádza sa medzi vinohradníckymi mestami Pezinok a Modra. Celkový počet obyvateľov je 1.207 osôb.
Celková plocha kat. úz. Malé a Veľké Tŕnie je 5.154.602 m2 z toho poľnohospodárska pôda je 3.738.271 m2, nepoľnohospodárska pôda je 1.416.331 m2, lesný pozemok je 821.742 m2, vodná plocha 52.480 m2, zastavaná plocha a nádvorie 397.064 m2, ostatná plocha 145. 045 m2.

Je zložená z dvoch katastrálnych území: Veľkého Tŕnia názvom ,,veľké“, ale plochou menšie, ako
Malé Tŕnie názvom ,,malé“, ale plochou väčšie.
S osídlením v katastrálnych území tejto obce to však bolo zložitejšie. Prvá historická správa o obci je z roku 1208. V chotárnej listine Pezinka z toho roku sa uvádza, že Pezinok (Bozen) susedí aj s dedinou Turdun, neskôr uvádzanou aj ako Turduna.

No obec Turdun jestvovala dávno pred rokom 1208. Archeológovia tu objavili zvyšky studne z 9. Storočia, ktorú pravdepodobne vyhĺbili slovania a tiež celé veľkomoravské sídlisko.

Obec zrejme prežila aj tatársku pohromu v rokoch 1241 - 1291, lebo v roku 1256 sa opäť uvádza ako sused Pezinka.

V rokoch 1256-1291 vlastnili obec (Turna) Peter Čukár a potom jeho syn Ján. Ján Čukár v roku 1291 daroval svoju obec Turnu Bratislavskej kapitule.

Z listín je zrejmé, že v tom čase časť územia Turne vlastnili aj grófi z Pezinka a Svätého Jura.Jedna časť patriaca grófom sa už v roku 1292 spomína ako Minor Turne (Malé Tŕnie).

Je zrejmé, že slovo Tutne (v latinských listinách) je slovenské Tŕnie. Veď obec v 13. Storočí po tatárskom vpáde kolonizovali Nemci, ponemčili si tento názov na Terling či Tirling. A ako to už v tomto kraji bolo bežné, Slováci podľa Nemcov menovali svoju obec Trlinok, totiž Malý Trlinok, kým pôvodný Trlinok nedostal nové meno. Bratislavská kapitula, ktorej bezdetný Ján Čukár daroval svoju obec v roku 1291, premenovala Turnu - Tŕnie na Čukárd, t.j. obec Čukárova. Nemci si svojmu jazyku prispôsobili aj tento názov. Miesto Čukárd hovorili Schukisdorf (Šukisdorf) či Schukersdorf a aby to mali jednoduchšie, výmenou hlások neskôr obec nazývali Kutzesdorf -Kutzisdorf. A tak Slováci si osvojili tento posledný tvar mena obce - Kučišdorf.

Tu na pôvodne jednom chotári sa už koncom 13. Storočia vyvinuli dve obce: Kučišdorf a Malé Tŕnie. Obce mali síce dvoch zemepánov, no ľud nažíval v zhode. Spájala ich nielen blízkosť dedín, ale aj rovnaký typ hospodárenia. Boli to vinohradnícke obce. Kučišdorf vôbec nemal siatin. Obecná správa sa v obciach rozvinula až koncom 16. storočia a hlavne v 17. storočí. V obciach sa úradovalo po nemecky až do 18. Storočia, potom po slovensky.

A čo spájalo obe obce s Pezinkom. Predovšetkým trhy a jarmoky už od 13. storočia Trlinok mal s Pezinkom spoločného zemepána do 17. storočia. Azda už od 14. storočia bola v Kučišdorfe fara. V 16. storočí v čase reformácie sa stal Kučišdorf filiou Modry, no od roku 1759 patril k Pezinku. V danej dobe sa zväzky oboch obcí utužovali. Po zrušení Obvodného notariátu v Cajle v roku 1925 pripadli obce Kučišdorf a Trlinok opäť k Modre, no od 1. júla 1931 sa Kučišdorf vrátil do notariátu v Pezinku.

Obyvatelia si za svoje obecné symboly - pečate zvolili vinohradnícky motív.
Kruhopis pečate Kučišdorfu znie: S. Schukisdorf 1627. To znamená pečať (Sigillum) Kučišdorfa z roku 1627.
V kruhopise pečate Malé Tŕnie čítame: Sigillum Communitatis Terlingensis, t.j. Pečať obce Terling. Text na pečati jasne svedčí, že správa obce na začiatku 17. Storočia bola nemecká.

Z uvádzaných obecných pečatí vznikli aj erby jednotlivých obcí, ktorých farebnosť je neznáma. Autorom náčrtov historických erbov obcí Veľkého a Malého Tŕnia je umenovedný historik Oliver Solga z Pezinka. Predpokladá sa, že takéto erby mali obce ako samostatné. K ich zblíženiu v názve ako aj v tvare došlo až v roku 1948, keď názvoslovná komisia Ministerstva vnútra poslovenčila názov Kočišdorf na Veľké Tŕnie a názov Trlinka na Malé Tŕnie. Spojenej obce Vinosady bol vytvorený a pridelený v roku 1998 jeden erb Hieraldickou spoločnosťou, ktorý pretrváva až dodnes.

Aktualizované