Navigácia: Úvod Obec Životné prostredie

Životné prostredie PDF Tlač Email
V obci je vybodovaná Čistiareň odpadových vôd, ktorá slúži na čistenie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi obce Vinosady a pracovníkmi areálu HYDROTECH a.s. čiastočne privedených na ČOV prečerpávaním z čerpacích staníc, čiastočne vyvážaných fekálnymi vozmi, ako odpadová voda z domových žump.
V júni 2002 bola uvedená do skúšobnej prevádzky, zo snahou spustenia na trvalú prevádzku v roku 2004. Odkanalizovaná je spodná - dolná časť obce Vinosady cca 1/10. Budovaním kanalizačného potrubia sa postupuje do hornej časti obce.
Čistiareň je v mechanickom stupni realizovaná ako jednolinková a v biologickom stupni ako dvojlinková, pričom technologickým zariadením je vybavená len jedna linka biologického čistenia.
Mechanický stupeň čistenia zahŕňa lapač tukov a čerpanie rozmelňovacími čerpadlami s cieľom rozmelniť hrubé častice z odpadovej vody.
Biologický stupeň čistenia je koncipovaný ako nízko zaťažená aktivácia so simultánnou stabilizáciou kalu. Dodávka kyslíka do nádrží biologického čistenia je riešená pomocou systému pneumatického prevzdušňovania. Ako zdroj vzduchu slúžia 2 kusy objemových rotačných dúchadiel.
V rámci každej linky biologického čistenia je predradená neprevzdušňovaná nádrž, ktorá slúži pre vedenie procesu biologickej denitrifikácie. Obsah uvedenej nádrže je miešaný pomocou ponorného rýchlobežného miešadla. Vyčistená voda je gravitačným potrubím odvádzaná do recipientu - Trniansky potok.