Navigácia: Úvod Fotogaléria

Odkanalizovanie obce Vinosady PDF Tlač Email

Obec Vinosady má vybudovanú I. etapu kanalizácie a Čistiareň odpadových vôd (ČOV). ČOV sa nachádza vo východnej časti obce za štátnou cestou II/502 a bola vybudovaná v roku 1997.

Slúži na čistenie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi obce Vinosady a pracovníkmi areálu HYDROTECH a.s. čiastočne privedených na ČOV prečerpávaním z čerpacích staníc, čiastočne vyvážaných fekálnymi vozmi, ako odpadová voda z domových žump.

 

V júni 2002 bola uvedená do skúšobnej prevádzky, zo snahou spustenia na trvalú prevádzku v roku 2004. Odkanalizovaná je dolná časť obce Vinosady cca 1/10. Budovaním kanalizačného potrubia sa postupuje do hornej časti obce.

Čistiareň je v mechanickom stupni realizovaná ako jednolinková a v biologickom stupni ako dvojlinková, pričom technologickým zariadením je vybavená len jedna linka biologického čistenia.

Fotogaléria...