Navigácia: Úvod Fotogaléria

Revitalizácia centrálnej časti obce PDF Tlač Email

Projekt revitalizácie centrálnej časti obce Vinosady má pomôcť oživiť historické tradície späté s touto časťou obce a spojiť ich so spoločenským životom obyvateľov.

 Z histórie námestia

V minulosti plnil tento priestor (vtedy ako náves) okrem zhromaždovania jednoznacne hospodársku funkciu. Pretekal tadialto umelý (odrazený od hlavného toku) potok, ktorý zásoboval mlyn ,dodnes stojaci uprostred námestia. Pred horným okrajom mlyna sa potok rozširoval do vodnej plochy – stávky.

Na mieste dnešnej asfaltovej plochy tzv „námestia“ bol potok premostený a dalej napájal další mlyn ktorý stál už mimo námestia.Pozostatok bývalého potoka je dnes v trase jestvujúcej daždovej kanalizácie.

Dalším z typických znakov pre obec v minulosti boli kopané studne, nie len súkromné vo dvoroch domov ale aj verejné - obecné. V samotnej centrálnej casti ich bolo niekolko. Slúžili rôznemu úcelu, aj podla kvality vody ktorá sa v nich nachádzala (tvrdá, mäkká) - na pitnú vodu, na pranie, na napájanie dobytka.... Tradíciu až do
súcasnosti udržiavala hlavne rodina Pútecovcov.

Dnes sa dajú nájsť dve bývalé obecné studne.

Zástavba bola po oboch stranách typická pre obce s vinohradníckou tradíciou – väcšinou to boli klasické jednotraktové domy. Priečelia boli v menšej miere ako samostatné objekty so štítom do ulice, alebo – čo je
typickejšie – domy v tvare písmena L so spojitou ulicnou fasádou susedných domov ko radová zástavba s typickými vstupmi do domov riešenými cez podjazd do dvorov.

Popis projektu

A. studňa    v súčasnosti je zasypaná, projekt navrhuje odkopať cca do hlbky 4 m a odhalit
bocné stany z kamena

B. vinohrad    navrhuje sa vysadiť na údržbu nenáročný druh viniča a doplniť oddychovými lavičkami

C. plocha pred Obecným úradom - zhromaždovací a oddychový priestor .Navrhuje sa osadiť informačné tabule, plán obce, turistické mapy a cyklotrasy, bicyklové parkoviská , lavičky a fontánku na pitie

D. nádvorie Obecného úradu – projekt navrhuje využiť pozemok ako polyfunkčný „obecný dom“ – s dostavbou spoločenských prenajímatelných priestorov v prízemí na spoločenské akcie, rodinné oslavy, svadby, posedenia, návštevy ,činnost spolkov a pod., doplnené v horných podlažiach o ubytovanie penziónového typu.
Na nádvorí bude záhradná reštaurácia, pivnica sprístupnená ako vináreň

E. vodná plocha – symbol bývalej „stávky“ bude napojená na prítok zo studne a požiarnej nádrže. Navrhuje sa osadit model mlynského kolesa a mostík.

F. záhradná reštaurácia – bude vytvárať v spolupôsobení s vodnou plochou príjemný oddychový priestor.

G. bývalý Teofilov mlyn – uvažuje sa s umiestnením galérie v novom objekte. Do kamenného múru sa navrhuje umiestnit a umelecky dotvorit pamätnú tabulu a sochu sv. Jána .

H. centrálne „hlavné“ námestie – spoločenský , zhromaždovací priestor (spolocenské a kultúrne akcie, koncerty, vystúpenia, trhy,vinobranie a pod.) s vylúčenou dopravou ,resp. s jej vedením po
okraji. Navrhovanou súčastou námestia je fontána

J. priestor pre stavanie mája - Súcasne bude priestor slúžit aj pre vianocný stromcek

K. priestor okolo kaplnky - oddychový a pietny priestor – Súčastou je navrhovaný „kamenný“ potok osadený prírodnými velkými lomovými kamenmi

L. vstupné schody a návršie kostola

M. amfiteáter - vhodne doplna nielen celý mestský priestor ale výrazným spôsobom skultúrni aj návršie a okolie kostola.

 

 

Odkazy na dokumenty