Navigácia: Úvod

Územný plán mesta Modra PDF Tlač Email
Streda, 13 November 2019 08:24

Oznam - "Územný plán mesta Modra"
Oznámenie o strategickom dokumente
ÚÚSŽP-21751/2019-2229-KCeNa Obecný úrad Vinosady bolo dňa 11.11.2019 doručené oznámenie o strategickom dokumente obstarávateľa mesta Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, ktorý predložil Okresnému úradu Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok v zmysle § 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“ ) oznámenie o strategickom dokumente „ Územný plán mesta Modra“


Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „ Územný plán mesta Modra“ je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-modra


Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie:

  1. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 10,902 01 Pezinok
  2. Obecný úrad Vinosady, Pezinská 95, 902 01 Vinosady ( p. Ivan Mayer )

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu doručiť na adresu:
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou Vinosady.