Kráľovský les Tlač
Streda, 10 Spetember 2008 13:53

kralovsky lesExistenciu Kráľovského lesa (Königswald, Baumwald, Baurvaldov háj, Pan-Vald, Panholský háj, Bahnwald) dokumentuje presnejšie doklad z roku 1615, keď kráľ Matej II. potvrdil a vydal listinu palatína Juraja Thurzu, v ktorej sa určili chotárne hranice mestečka Pezinka a pezinského hradu, kde je spomínaný …istý náš hájený les (od quandam syluam nostram prohibiticiam), ktorý oddeľuje klčoviská na území pezinských mešťanov  … oproti obci Veľké Tŕnie (Vinosady) …(Opis zodpovedá rekonštruovanej lokalizácii Kráľovského lesa).

Súpis urbára hradu Pezinok z r. 1618 uvádza: „…Iný Malý dubový les sa rozprestiera od mestečka Pezinok po obec Veľké Tŕnie (Vinosady) a je tiež chránený“.

 


V r. 1763 urobili zástupcovia bratislavskej stolice pochôdzku po lesoch panstva Pezinok – Sv. Jur s cieľom obhliadky a ohodnotenia. „…Zloženie lesa Pan Vald – (Kráľovský les), susediaceho na západe s územím Pezinku, siahajúceho na severnej strane ku Kráľovskej ceste do Veľkého a Malého Tŕnia (dnešné Vinosady)… z juhu k lesu prislúchajúcemu grófovi Karolovi Pálfymu (Šenkvický háj): tento les pozostáva z dubiny (arbores refert quercineas), prevažne vyspelej a rodiacej žaluď, i redšej po výruboch pre potreby vinohradníkov, pivovarníkov a šindliarov.“

V opatreniach bolo konštatované, že „…ak sa les nebude usilovnejšie hájiť pred dobytkom, nebude dlho mať podrast.“
Z popisu lesov vidno, že lesy boli obnovované prirodzenou obnovou, ťažba sa robila výberom ako aj holorubom s ponechávaním semenných stromov, ktoré sa vyrúbali po obnove porastu, alebo sa ponechali v novom poraste.

 

  Obr. 1: “Königs Waldung” ´= “Kráľovský les” na Pálfyho  mape z r. 1747 - 207 ha (pôvodne M 1: 14 500, upravené)

 Obr. 2: Zmenšená plocha “Kráľovského lesa” na grafickej schéme Uhorskej rozhraničovacej komisie z r. 1895.

  
  

 

 Obr. 3: “Baurwaldov háj” = “Kráľovský les” - 88 ha situovaný medzi železničnou traťou a cestou z Pezinka do Kučišdorfu (dnes Vinosady) na špeciálnej mape z r. 1931 (VZÚ Praha, deklarovaný stav z r 1919, pôvodne M 1: 75 000 upravené).

 

Obr. 4: Letecká snímka katastra obce  Vinosady z r. 1999 (ÚGK Bratislava) so stopami “Kráľovského lesa”. Obrysy bývalého lesa (v rôznych časových obdobiach), zvýraznené stromovou a krovinovou vegetáciou, sú stále rozoznateľné v krajine.
Doposiaľ existujúce líniové obrysy v krajine zodpovedajú hraniciam lesa, ktoré sú viditeľné na  mapách z časových období 1747, 1931, 1956 (porovnaj obr. 1-3)

  
  

 


Obr. 5: Plocha “Panholského hája” = “Kráľovský les” - 53 ha v r. 1956 (tmavá farba), pri obci Veľké Tŕnie (dnes Vinosady, pôvodne M 1: 25 000, upravené).

 
  
  
Spracované na základe prameňov, ktoré láskavo poskytla:

RNDr. Jana Ružičková, PhD.
Katedra ekosozológie a fyziotaktiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

Aktualizované