Navigácia: Úvod Aktuality

Najnošie správy
Infekčná anémia koní PDF Tlač Email

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti žiada o súčinnosť pri zabezpečení informovanosti obyvateľov o ich zákonom stanovených povinnostiach vyplývajúcich z chovu koní a koňovitých zvierat a opatrení ŠVPS SR nariadených v súvislosti s výskytom IA koní. 

Celý článok...
 
Vykurovacie obdobie 2016 PDF Tlač Email

Oddelenie požiarnej prevencie hasičov v Pezinku odporúča :

Všetkým majiteľom vykurovacích systémov pred vykurovacím obdobím skontrolovať vstavané spotrebiče ako i komínové telesá a odvody dymu. Kontrolu naozaj netreba podceňovať, pretože zlý technický stav vykurovacieho zariadenia, alebo zanesený kotol bývajú hlavnou príčinou vzniku požiarov. Napriek tomu ľudia stále podceňujú revízne kontroly kotlov a pravidelné čistenie komínov.

Predovšetkým staršie kotly sa zvyknú zanášať a usadeniny spôsobujú zhasínanie horáka, vyššiu produkciu spalín či prehrievanie kotla. Najviac zanedbávanou oblasťou pri kotloch s odvodom spalín do komína je kontrola komínového ťahu a správnosťou prívodu vzduchu. Prehliadku je potrebné zveriť do rúk odborníka, ktorý po kontrole vykurovacieho zariadenia vystaví aj potvrdenie o jej vykonaní.

Hlavne staršie komíny majú problém s trhlinami či zanesenými sadzami, ktoré môžu spôsobiť požiar, a to je hlavný dôvod prečo treba komín pravidelne čistiť. Pri kontrole je potrebné prezrieť i otvory na kontrolu a čistenie v komíne. Musia byť uzatvárateľné z nehorľavých stavebných materiálov. Sopúchy na ktoré nie sú pripojené spotrebiče, musia byť uzatvorené upchávkou z nehorľavého materiálu. 

Podľa platných predpisov užívateľ palivových spotrebičov je povinný zabezpečiť čistenie a kontrolu komínov v lehotách daných predpisom.

Komínové teleso, na ktoré je pripojený palivový spotrebič do 50 kW :

  • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivo
  • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
  • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Pri užívaní vykurovacích telies na tuhé palivo ako je krb, kachle, sporák si musíme uvedomiť, že je tiež potrebné, aby podlaha pod týmito spotrebičmi ako i pred spotrebičmi bola nehorľavá.

V prípade ak máme horľavú podlahu musíme umiestniť pod spotrebič podložku z nehorľavého materiálu a to tak, aby presahovala z každej strany 40 cm a pred spotrebičom musí presahovať 80 cm.

Nesmieme zabúdať ani na dymovody, aby sme v ich blízkosti neukladali horľavé materiály, ktoré nie je možné ukladať ani v blízkosti tepelného spotrebiča.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku Vám praje spokojné prežitie zimného obdobia a aby sme sa stretávali iba pri príjemných príležitostiach .

mjr. Jarmila Baňárová, OR HaZZ v Pezinku

 
Systém nakladania s odpadmi PDF Tlač Email

Zo zákona o opadoch č. 79/2015 Z. z. V zmysle § 81 ods. 7 pís. h) zák. č. 79/2015 Z.z. je obec povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Prvotný informačný materiál si môžete prezrieť na stránke:

http://naturpack.sk/obce/informacne-materialy/

 
Neoprávnené odbery plynu PDF Tlač Email

Spoločnost SPP - distribúcia a. s., je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu, prostredníctvom ktorej distribuujeme približne 98% z celkového distribuovaného objemu zemného plynu na Slovensku do viac ako 1,5 milióna odberných miest. Našim poslaním je zabezpečiť technicky bezpečnú, dodávateľsky spoľahlivú a súčasne ekonomicky efektívnu distribúciu zemného plynu. Prostredníctvom dôslednej starostlivosti o plynárenskú distribučnú sieť zaisťujeme distribúciu zemného plynu ako jedného z najekologickejších a najkomfortnejších druhov energie.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL