Navigácia: Úvod Aktuality Verejné vyhlášky Uloženie písomnosti - VINKOR

Uloženie písomnosti - VINKOR PDF Tlač Email

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a mieste

Oznamujeme verejnosti, že navrhovateľ VINKOR – Ing. Vršek Ján, Modranská 150, 902 01 Vinosady predložili dňa 20.10.2015 Okresnému úradu Pezinok, Odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na činnosť „ Zastrešenie prešovne, sklad a prístrešok “.

Miesto uloženia : Obecný úrad Vinosady, Pezinská 95, 902 01 Vinosady.
Oznámenie o zmene činnosti bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, do ktorého môže verejnosť nahliadnuť a môže podávať pripomienky na Obecnom úrade, Pezinská 95, 902 01 Vinosady v čase úradných hodín.

Kontaktná osoba je : M. Špačková, tel. č. 033/6462308
Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/zastresenie-presovne-sklad-pristresok


Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady

Vyvesené, dňa 22.10.2015

....................................................
podpis oprávnenej osoby


Zvesené, dňa : .......................

....................................................
podpis oprávnenej osoby