Navigácia: Úvod Aktuality Archív článkov

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvas nasledovným programom :

 1. Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 2. Plnenie uznesení
 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 - predkladá hlavný kontrolór obce – Mgr. Iveta Balejčíková
 4. Správa č. 01/2012 o kontrole stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce za rok 2011 – predkladá hlavný kontrolór obce – Mgr. Iveta Balejčíková
 5. Správa č. 02/2012 o stave plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Obce Vinosady za rok 2011 + prehľad uznesení za rok 2011 – predkladá hlavný kontrolór obce – Mgr. Iveta Balejčíková
 6. Interná smernica Obce  Vinosady číslo  1/2012 - Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy obce Obec Vinosady – schválenie
 7. Schválenie výpisu z uznesenia Obecného zastupiteľstva  č. 1/2012/OZ zo dňa 07.02.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 20.01.2012 povinného Obec Vinosady, Pezinská 95, 902 01 Vinosady, IČO 00305162 v prospech oprávneného Juraj Zápražný, Pezinská 12, 902 01 Vinosady r.č. 720717/6097, IČO 36950963
 8. Schválenie prenájmu obecného pozemku parc.č. 513/66 v k.ú. Malé Tŕnie k vybudovaniu telekomunikačnej siete fy DataNetworks, s.r.o., Blagoevova 16, Bratislava
 9. Rokovania komisií OZ
 10. Rôzne 
 11. Diskusia
 12. Záver

Materiály k prerokovaným bodom sa nachádzajú na OcÚ vo Vinosadoch.

Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady