Navigácia: Úvod Aktuality Archív článkov

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
s nasledovným programom :

   1. Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
   2. Plnenie uznesení
   3. Vzdanie sa mandátu člena OZ
   4. Nastúpenie náhradníka po uprázdnení mandátu poslanca v OZ
   5. Menovanie zástupcu starostu
   6. Úprava rozpočtu na rok 2011
   7. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
   8. Návrh VZN č. 6/2011 Dodatok č. 2 o dani za psa na území Obce Vinosady
   9. Návrh VZN č.7/2011 Dodatok č.10 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Vinosady
   10. Návrh VZN č. 8/2011 Dodatok č.3 o Dani z nehnuteľnosti
   11. Schválenie Plánu zasadnutí OZ a akcií obce na rok 2012
   12. Rokovania komisií OZ
   13. Rôzne 
   14. Diskusia
   15. Záver


   Materiály k prerokovaným bodom sa nachádzajú na OcÚ vo Vinosadoch.


   Milan Lempochner
   starosta Obce Vinosady