Navigácia: Úvod Aktuality Archív článkov

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
s nasledovným programom :

  1. Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Plnenie uznesení
  3. Príprava znenia VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd
  4. Schválenie VZN č. 4/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube a určenie podmienok tejto úhrady
  5. Rôzne 
  6. Diskusia
  7. Záver


  Materiály k prerokovaným bodom sa nachádzajú na OcÚ vo Vinosadoch.


  Milan Lempochner
  starosta Obce Vinosady