Navigácia: Úvod Aktuality Archív článkov

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
s nasledovným programom :

  1. Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Plnenie uznesení
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 – schválenie
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. ZáverMateriály k prerokovaným bodom sa nachádzajú na OcÚ vo Vinosadoch.


Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady