Navigácia: Úvod Aktuality Archív článkov

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

    V zmysle ustanovenia § 13 ods.3 písm. a Zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov , zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Vinosady , ktoré sa uskutoční

dňa 12.aprila 2011  t. j. v utorok o 18.00 hodine
na Obecnom úrade vo Vinosadoch

s nasledovným programom :

  1. Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Plnenie uznesení
  3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinosady č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia na rok 2011 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vinosady - schválenie
  4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinosady č. 2/2011 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach - schválenie
  5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinosady č. 3/2011 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území Obce Vinosady – schválenie
  6. Programový rozpočet rok 2011 – 2013 – schválenie 
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver
Materiály k prerokovaným bodom sa nachádzajú na OcÚ vo Vinosadoch.


Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady