Navigácia: Úvod Aktuality Archív článkov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Údaje sa budú zaznamenávať na sčítacích tlačivách:
a.) v listinnej forme v období od 21. mája  do 6. júna 2011.
b.) v elektronickej forme v období od 21. mája do 29. mája 2011.


Kto je povinný poskytnúť údaje?
a.) každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytuje údaje v obmedzenom rozsahu
b.) vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca domu za každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania
c.) vlastník bytu alebo správca bytu alebo nájomca bytu alebo podnájomník pri sčítaní bytov


Kto bude vykonávať sčítanie?
Sčítací komisár, ktorého po jeho súhlase vymenuje primátorka mesta. Činnosť sčítacieho komisára môže vykonávať štátny občan SR starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony.
Povinnosti sčítacieho komisára:
a.) preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením od primátorky mesta
b.) vykonávať sčítanie v čase sčítania v určenom sčítacom obvode
c.) ak ho požiadajú, vyplní sčítacie formuláre podľa pokynov obyvateľa
d.) prevezme vyplnené tlačivá od obyvateľov, overí úplnosť vyplnenia a odovzdá ich obci
e.) chráni vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím a zachováva mlčanlivosť o údajoch,  s ktorými sa oboznámil
Povinnosti obce:
a.) vytvára nevyhnutné podmienky na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania na svojom území
b.) zriaďuje mestskú komisiu, ktorá zabezpečuje úlohy spojené so sčítaním
c.) predkladá návrh obvodnému úradu na vytvorenie sčítacích obvodov
d.) zabezpečuje v spolupráci so Štatistickým úradom informačnú a propagačnú kampaň
e.) zabezpečuje výber a činnosť sčítacích komisárov na svojom území
f.)  zabezpečuje distribúciu a zber sčítacích formulárov v spolupráci s obvodným úradom
g.) vytvára primerané technické podmienky umožňujúce elektronické sčítanie obyvateľov mesta


Výnimočnosť sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011:
- pri sčítaní v roku 2011 sa bude po prvý raz zisťovať okrem trvalého pobytu aj obvyklé bydlisko, teda miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava väčšiu časť roka, kde najčastejšie trávi denný a nočný odpočinok.
- podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č. 763/2008 sa uskutoční prvý raz v histórii vo všetkých členských štátoch EÚ naraz pri využití rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov.
- prvý raz v histórii sčítania si obyvatelia Slovenskej republiky budú môcť vybrať, či vyplnia sčítacie  formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme prostredníctvom pripravovanej internetovej stránky.


Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre štatistické potreby. Sú jedinečné a v Slovenskej republike sa nedajú získať inak len v spolupráci s obyvateľmi.
Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa budú zverejňovať priebežne, komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014.


Prílohy: