Navigácia: Úvod Aktuality Archív článkov

Zber elektronického odpadu April 2011

V čase od 7,00 do 8.30 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 9,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Ďakujeme Vám za Vašu pozornosť.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.


Odber odpadov je bezplatný. Tieto druhy odpadov v mnohých prípadoch  končia na skládkach odpadov. Ich zber a zabezpečenie ich zhodnocovania je povinnosťou vyplývajúcou zo zákona (Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení ďalších zákonov), ktorý uprednostňuje zhodnocovanie odpadov pred zneškodňovaním na skládkach odpadov.


Druhy elektronických a elektrotechnických odpadov sú zatriedené v zmysle vyhlášky  MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:


20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v

20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

N

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 

20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O


Medzi vyššie uvedené druhy odpadov patria zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky,  práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, video, audio a pod.) meriacie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.