Navigácia: Úvod Aktuality Archív článkov

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
s nasledovným programom :

1.  Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2.  Plnenie uznesení
3.  Schválenie členov komisií
4.  Voľba hlavného kontrolóra
5.  Schválenie rokovacieho poriadku
6.  Rozpočet 2011 – schválenie
7.  Schválenie účtovnej uzávierky, výročnej správy + záverečný účet obce za rok 2009
8.  Petícia škola + správa od p.riaditeľky ZŠ PhDr.M.Tremkovej
9.  Správa o hospodárení školy + demografický vývoj za posledných 6 rokov
10. Návrh na zrušenie školy
11. Vypracovanie územného plánu obce (stavebná komisia) – návrh, financovanie
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Schválenie uznesenia
15. Záver


Materiály k prerokovaným bodom sa nachádzajú na OcÚ vo Vinosadoch.


Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady