Navigácia: Úvod Aktuality Archív článkov

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
s nasledovným programom :

1  Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Jána Vrška
3. Overenie uznášaniaschopnosti OZ
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
5. Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinosadoch a voľba ich predsedov
6. Určenie zástupcu starostu Obce Vinosady
7. Plat zástupcu starostu
8. Určenie sobášiacich
9. Poverenie poslanca na zvolanie a vedenie rokovania obecného zastupiteľstva pri výnimočných   prípadoch v zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb.
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. ZáverMateriály k prerokovaným bodom sa nachádzajú na OcÚ vo Vinosadoch.


Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady

Vo Vinosadoch , 4.1.2011