Navigácia: Úvod Aktuality Archív článkov

Pozvánka na ustanovujúce rokovanie Obecného zastupiteľstva


s nasledovným programom :

1.    Otvorenie rokovania a vytvorenie predpokladov pre ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva
1.1.  Určenie zapisovateľa
1.2.   Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
1.3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
1.4.   Príhovor starostu obce
1.5.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
1.6.   Overenie uznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice
2.    Schválenie programu rokovania
3.    Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinosadoch
4.    Poverenie poslanca na zvolanie a vedenie rokovania obecného zastupiteľstva pri výnimočných prípadoch v zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb.
5.    Určenie platu starostu obce
6.    Uznesenia
7.    Záver


Ing. Miroslav Achberger
starosta Obce Vinosady