Navigácia: Úvod Aktuality VZN voľný pohyb psov

VZN voľný pohyb psov PDF Tlač Email
Sobota, 19 Spetember 2020 17:26

Znečisťovanie verejných priestranstiev exkrementmi psov je problém, ktorý trápi mnohých občanov. Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon)  o niektorých podmienkach držania psov  pamätajú aj na možnosť znečistenia verejného priestranstva psom.

Ten, kto psa vedie je povinný vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, komunikácií a poškodzovaniu zelene.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

OcÚ vo Vinosadoch upozorňuje občanov vo Vinosadoch, ktorí sú vlastníkmi psov , že v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce , štatútu a pravidiel spolunažívania je voľný pohyb psov na verejných priestranstvách

prísne zakázaný.

Pri pohybe psa na verejnom priestranstve musí majiteľ zabezpečiť kontrolu správania psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb, iných zvierat alebo k poškodeniu majetku.

Nedodržanie tohto ustanovenia môže byť zo strany obce sankcionované.

Obec Vinosady v rámci systému zberu odpadov zabezpečila zberné nádoby, vhodné na zhromažďovanie psích výkalov a tiež bude zabezpečovať priebežné odstraňovanie ich obsahu. Nádoby s označením účelu použitia sú umiestnené na viditeľných miestach. Exkrementy od psov sa nepovažujú za nebezpečný odpad, je ich preto možné vyhadzovať aj do zberných nádob na bežný komunálny odpad.

Nádoby sú rozmiestnené v obci nasledovne :

  • Pezinská ulica – pred lokalitou Tále, na ulici Záhumenice, pred obecným úradom, pred obchodom s potravinami, na ulici Muškátová, oproti základnej škole,
  • Školská ulica – roh ihriska pred bytovkou č. 51, v parku pred obchodom Moja Samoška, pred evanjelickou modlitebňou na Modranskej ulici, oproti kaštielu,
  • Modranská ulica – lokalita Bolešky, Modranská ulica – lokalita Hrubá roľa.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že naša obec bude udržiavaná v čistote.