Navigácia: Úvod Aktuality Koronavirus-informácie,príkaz starostky

Koronavirus-informácie,príkaz starostky PDF Tlač Email
Pondelok, 14 Spetember 2020 00:00

O p a t r e n i e Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pri ohrození verejného zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „RÚVZ Bratislava“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto o p a t r en i a :
S účinnosťou od 14. septembra 2020 od 6:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:

  Opatrenie RUVZ september 2020

 

Vinosady, 14. september 2020

Mgr. Ivana Juráčková
starostka Obce Vinosady