Navigácia: Úvod Aktuality Program odpadového hospodárstva BSK

Program odpadového hospodárstva BSK PDF Tlač Email

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ a mieste uloženia písomnosti

Oznamujeme verejnosti, že Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava predložil dňa 22.12.2017 Obecnému úradu Vinosady ako dotknutej obci Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 -2020.

Miesto uloženia : Obecný úrad Vinosady, Pezinská 95, 902 01 Vinosady.

Oznámenie bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 21 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 odseku 5 zákona o posudzovaní.

Kontaktná osoba je : M. Špačková, tel. č. 033/6462308

Uvedené oznámenie je zverejnené na webovom sídle na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020


Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady

Vyvesené, dňa 27.12.2017