Navigácia: Úvod Aktuality Výberové konanie riaditeľ/ka ZŠ 2017

Výberové konanie riaditeľ/ka ZŠ 2017 PDF Tlač Email


Obec Vinosady podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy 1. - 4. roč. vo Vinosadoch
s nástupom od 1. augusta 2017

  Plný text dokumentu...

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 7 a § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 170/2010 Z. z.,
 • vykonanie prvej atestácie,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť a orientácia právnych predpisov z oblasti školstva,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce na PC.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja základnej školy (max. 2 strany),
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 19. juna 2017 (do 12,00 hod.) na adresu: Obec Vinosady, Pezinská č. 95, 902 01 Vinosady. Obálku označte heslom „Výberové konanie na riaditeľa základnej školy  – neotvárať!“     

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky.

Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne (najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením).

Milan Lempochner
starosta obce Vinosady


Vinosady 25.5.2017