Navigácia: Úvod Aktuality Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru PDF Tlač Email

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súlade s § 21 písm. n)  zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 9a  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  v y h l a s u j e  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na všetky miesta na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec

                                   dňom 26. júna 2017 od 14.00 do odvolania.

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska  a predovšetkým  vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch,  ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a enviromentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a život osôb.

V čase zvýšeného  nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Vlastníci lesa , správcovia alebo obhospodarovatelia lesa v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať lesnú dopravnú sieť  a zdroje vody na hasenie požiarov  v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu
 • vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese
 • spracúvať  osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi stroje používané pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe, (napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá).

plk. Ing. Emil Moťovský
riaditeľ