Navigácia: Úvod Aktuality Povinnosti stavebníkov voči SPP

Povinnosti stavebníkov voči SPP PDF Tlač Email

Vážený pán primátor / Vážený pán starosta/ Vedúci odboru výstavby,


v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode Vašej obce/Vášho mesta. V prípade, že Vaša obec nie je plynofikovaná, považujte prosím tento e-mail za bezpredmetný.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

Prílohami tohto e-mailu sú:

Spoločne tak zlepšíme informovanosť stavebníkov hľadajúcich tieto informácie a ušetríme čas zamestnancom stavebného úradu pri ich poskytovaní.

V tejto súvislosti, v záujme predchádzania poškodzovaniu plynárenských zariadení a zachovaniu bezpečnosti prevádzky distribučnej siete, si Vás tiež dovoľujeme požiadať, aby Vaša obec/Vaše mesto, vykonávajúce pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku stavebného poriadku ako aj iných úsekoch štátnej správy, požadovala od subjektov žiadajúcich o vydanie stavebných, búracích, rozkopávkových či iných povolení/rozhodnutí, prípadne ohlasujúcich uskutočnenie drobnej stavby, predloženie písomného stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., z ktorého bude vyplývať, že voči uskutočneniu takýchto činností nemáme námietky. Taktiež by sme Vás, ako príslušné správne orgány, chceli požiadať o zahrnutie podmienok stanovených vo vyjadrení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. do príslušného povolenia.