Navigácia: Úvod Aktuality Vyjadrenie starostu k výpredaju obecného majetku

Vyjadrenie starostu k výpredaju obecného majetku PDF Tlač Email

Občania Obce Vinosady

Vec
Vyjadrenie starostu k výpredaju obecného majetku v Obci Vinosady
- v súvislosti s anonymom, ktorý podal zatiaľ neznámy občan v mene občanov Obce Vinosady, Pezinská ulica vo veci výpredaja obecného majetku Obce Vinosady
    
    Autor tohto anonymu bez poznania situácie na obecnom úrade vo Vinosadoch, nahádzal množstvo špiny a neprávd v súvislosti s predajom parcely pozemku vo vlastníctve obce uvedeného na registri „C“ parc. č. 1381 – zastavané plochy a nádvoria, kód 22, vo výmere 925 m2, v 1/1, zapísaného na LV č. 733 pre k.ú Veľké Tŕnie na Správe katastra Pezinok.


    Neznámy autor si neuvedomil podstatnú záležitosť, týkajúceho sa vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, ktorá bola zaevidovaná na LV č. 733 pre k.ú. Veľké Tŕnie Vinosady, na základe delimitačného protokolu zo dňa 16.12.2011 Obvodným úradom v Bratislave so zámerom, že táto nehnuteľnosť bude predmetom prevodu na prípadného  žiadateľa. V prípade neprevedenia uvedeného pozemku na obec by ho priamo odkúpil na  Obvodnom úrade v Bratislave, avšak  finančné prostriedky by Obec Vinosady nikdy neobdržala. Takže v tomto prípade sa jedná iba o transakciu vlastníckeho práva cez Obec Vinosady, aby pozemok bol predávaný z vlastníctva obce a nie štátu.  V žiadnom prípade sa nejedná o rozpredaj obecného majetku.

    Výzva pisateľa anonymu, aby občania Obce Vinosady si nedali znehodnocovať a rozkrádať majetok obce ľuďmi, ktorí im iba sľubovali pred voľbami zveľaďovanie a rozvoj Obce Vinosady minula adresáta. Podotýkam, každý jeden predaj, či kúpa obecného majetku je riešená v stavebnej komisii a následne v obecnom zastupiteľstve, ku ktorému má prístup každý jeden občan a nič sa neriešilo a nebude riešiť za zatvorenými dverami.

    Taktiež je zavádzajúca informácia autora anonymu , že peniaze z predaja majetku Obce Vinosady budú prehajdákané vo forme odmien a zvýšeného platu starostu a členov obecného zastupiteľstva. Pretože tieto finančné prostriedky zo zákona nemožno minúť na krytie platov starostu a zamestnancov obecného úradu a už vôbec nie obecného zastupiteľstva. Títo totiž nedostávajú plat ale odmeny na ktoré majú nárok.. Svoju činnosť poslanci vykonávajú bezplatne a doposiaľ im nebol vyplatený ani cent. Starosta má tiež plat daný zákonom, od prvého dňa nástupu do funkcie, až doteraz stále rovnaký a bez nároku na akúkoľvek odmenu.

    Nevieme z akých dôvodov sa má Ing. Ján Vršek vyjadrovať koho záujmy zastupuje. Na zastupiteľstve informoval o zasadnutí stavebnej komisie pozemok odpredať záujemcovi, ktorý zaplatí do obecnej pokladne najvyššiu možnú čiastku finančných prostriedkov.
 

   Pretože za odpredaj prístupovej cesty hlasovalo 5 poslancov zo 7, čo je viac ako nadpolovičná väčšina všetkých poslancov obecného zastupiteľstva považujeme  predaj nehnuteľnosti za schválený a nie je dôvod na zrušenie uznesenia OZ č. 35/2013/05 zo dňa 11.09.2013.(celú zápisnicu, aj uznesenia  je možné si pozrieť na stránke Obce Vinosady, ako i priamo na obecnom úrade).

Kvetnaté sľuby o ktorých píše pisateľ v lživej výzve OBČANIA POZOR o rozvoji Obce Vinosady pred obecnými voľbami sa napĺňajú reálnymi skutkami medzi ktoré patrí napríklad:

Zásluha na rekonštrukcii cesty II/502 a vybudovanie chodníka popri nej, odbočovací pruh na Pezinskú ulicu, merače rýchlosti, rekonštrukcia vodovodu, parkovisko pred cintorínom na Pezinskej ulici, úprava parkoviska pred školou, úprava parku pred cintorínom na Modranskej ulici, vyčistenie melioračných kanálov, rozšírenie obecného rozhlasu, osadenie nového kríža na Modranskom cintoríne, úprava Modranského cintorína, virtuálne cintoríny na našej web stránke, zásluha na vybudovaní bezpečného prechodu na ceste II/502, oprava strechy na škôlke a v rámci možnosti a financií, budeme v uvedených aktivitách rozvoja obce naďalej pokračovať.

    Na základe uvedených skutočností považujeme rozhodnutie obecného zastupiteľstva za správne.  Finančné prostriedky, ktoré obec získa budú použité len a len na rozvoj a  zveľadenie obce a v žiadnom prípade nie na iné aktivity (oprava miestnych komunikácii, dopravné značenie v obci, spoluúčasť5% pri riešení dotácii z operačných programov, (cyklotrasy, kanalizácia, atď...) a tiež vybudovanie  druhého bezpečného prechodu na ceste II/502 na Modranskej ulici, atď. ....)

    Keďže autora anonymu sa nepodarilo zistiť, uvažujeme o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa vo veci ohovárania a znevažovania pracovných výsledkov obecného úradu a  zastupiteľstva Obce Vinosady.
    
    Pokiaľ má autor anonymu informácie, ktoré sú relevantné a pravdivé, bolo by v budúcnosti žiaduce, aby sa pod výzvu podpísal a dával na známosť verejnosti aj také veci, ako sú čierne stavby, nelegálne podnikanie a pod., aby sme mohli aj tieto negatívne javy v čo v najväčšej miere eliminovať.


Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady