Povinná deratizácia 2012 Tlač

erb obce

N A R I A D E N I E
povinnej deratizácie na území Obce Vinosady

Obec Vinosady v zastúpení starostom obce Milanom Lempochnerom v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, § 12 ods. 2 písm. e) a § 52 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

n a r i a ď u j e
v období od 23.4.2012 do 29.4.2012
vykonanie povinnej deratizácie  na území Obce Vinosady

  vyzýva všetky podnikateľské subjekty, aby v tomto termíne zabezpečili výkon povinnej deratizácie vo svojich objektoch, priľahlých priestranstvách a kanalizácii. Po  jej ukončení treba túto skutočnosť neodkladne (najneskôr do 7 dní) ohlásiť na obecnom úrade a dokladovať ju kópiou protokolu o jej vykonaní, ktorú vystaví odborná firma vykonávajúca deratizačný zásah.

O vykonanie uvedených prác sa môžete obrátiť na obcou vybranú odbornú firmu, ktorá má na túto činnosť potrebné oprávnenie. Pre výkon uvedených prác je potrebné sprístupniť objekty pracovníkom firmy, pred zásahom zabezpečiť ich riadne vyčistenie vrátane zberu a likvidácie odpadu, dodržiavať bezpečnostné predpisy a zabrániť deťom a zvieratám prístup k nástrahám.


Milan Lempochner
starosta obce


Výzva – zabezpečenie komplexnej deratizácie Obce Vinosady


Z dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov v našej obci a v zmysle § 10 ods. a/ zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení jeho zmien a doplnkov, kde má obec povinnosť utvárať predpoklady na zdravé životné podmienky , pracovné podmienky a zdravý spôsob života a § 7 o opatreniach pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku Obec Vinosady vykonala monitorig hlodavcov. Prejavy najväčšieho výskytu hlodavcov boli zaznamenané v blízkosti obytných domov , v okrajových častiach obce a pri toku potoka .

Podľa § 12 citovaného zákona fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné zabezpečiť deratizáciu vlastných objektov, ak sa v ich okolí prieskumom zistí výskyt hlodavcov.

Dôležitá je komplexnosť a celoplošnosť deratizácie. Pri ošetrovaní neucelených lokalít hrozí migrácia hlodavcov do neošetrených priestorov a po čase spätný návrat do asanovaných miest. Pre úspešnosť deratizácie je potrebné, aby bola vykonaná na celom území obce vo všetkých objektoch, v rovnakom čase. Preto Vás vyzývame, aby ste vo svojich objektoch, priľahlých priestranstvách vykonali deratizáciu z dôvodu komplexnosti zásahu v termíne od 23.4.2012 do  29.4. 2012 špecializovanou firmou. Kópiu protokolu o vykonaní deratizácie je potrebné doručiť na Obec Vinosady, Pezinská 95 , do 4.5.2012.

Komplexnú deratizáciu vykoná firma DERAT s.r.o., 900 53 Pernek 315 , kontakt     0905 648 129, e-mail : Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .
Deratizácia budov a verejných priestranstiev v majetku obce bude vykonaná v 17. tyzdni 2012.

Z dôvodu komplexnosti a celoplošnosti deratizácie a zamedzeniu migrácie hlodavcov Vás žiadame vykonať deratizáciu v horeuvedenom termíne.

Veríme, že pochopíte naliehavosť problému !


Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady


Vinosady , 17.4.2012

Upozornenie


Obec Vinosady  upozorňuje vlastníkov pozemkov a stavieb na území obce na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu v zmysle všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2003 z roku 2003 , v termíne od 23.4.2011 do 29.4.2012.                      
   
Za nesplnenie tejto povinnosti hrozia sankcie, ktoré upravujú príslušné predpisy.

Kópiu protokolu o vykonaní deratizácie je potrebné doručiť na Obec Vinosady, Pezinská 95 , do 5.4.2012.